Tradition of the Nine Demon Gods

 

 KUKI SHINDEN RYU HAPPO HIKEN

As the 26th Grandmaster of Kuki Shinden ryu Happo Hiken (secret weapon arts) Takakage Matsutaro Ishitani taught Toshitsugu Takamatsu the eight part Happo method which included: Taijutsu (unarmed combat), Hichojutsu (leaping), Mawanage (rope throwing), Koppojutsu (bone smashing technique), Jutaijutsu (grappling), Yarijutsu (spear technique), Naginatajutsu (halberd skills), Bojutsu (long staff fighting), Jojutsu (cane technique), Hanbojutsu (stick fighting), Seban Nage (shuriken throwing), Tokenjutsu (blade throwing), Kojutsu (fire and explosives), Suikutsu (water techniques), Chiku Jo Gunryaku Heiho (military tactics and fortress design and penetration), Onshinjutsu (art of invisibility), and Hensojutso (disguise).

 

He then taught the Hiken or secret sword methods of the ryu. All of these methods are said to have been developed in the mountains of Kumano by shugenja warrior monks who first of all developed the use of their shakujo ringed staff to defend themselves.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Soke of Kukishenden Ryu

Izumo Kanja Yoshiteru

Izumo Koshiro Terunobu

Izumo Matsushiro Teruhide

Izumo Bungo Yoshiteru

Izumo Kanja Yoshitaka

Izumo Kanja Yoshiteru

Ohkuni Kisanata Kiyosumi

Tsutsumi Hakushi Mori Ritsuzan

Kuriyama Ukongen Nagafusa

Arima Koshinosuke Masayoshi

Ohkuni Kogenta Yukihisa

Kazama Shinkuro Hidechika

Ohkuni Kihei Shigenobu           Genroku Era  (1688)

Otone Sakon Yasumasa

  Otone Genpachi Yoshihide

Otone Gengoro Yasuhira

Awaji Nyudo Chikayasu

Kurama Kotaro Genshin

Ohkuni Izumo Mori Shigehiro     Kokwa Era  (1844)

Sugino Juheita Kanemitsu

Hisahara Genjuro Yoshitane

Hisahara Kotaro Nobuyoshi

Ishitani Takeoi Matsatsugu    (approx. death 1905)

Ishitani Matsutaro Takekage  (approx. death 1911)

Takamatsu Toshitsugu    b. 1887 - d. 1972

  Hatsumi Masaaki           b.1931 -