Dan grade taken August 30th 1986

 

 

 

Manchester 2003 Taikai

 

               

 

       Masaaki Hatsumi                                          Toshitsugu Takamatsu  &

Masaaki Hatsumi